OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti JK JITKA KUDLACKOVA JEWELS s.r.o., IČO: 24782301 se sídlem Obchodní pasáž budovy Filadelfie, areál BB Centrum, Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 173810 (dále jen “prodávající”).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky prodávajícho upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.jk.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.jk.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, prodávající kupujícímu předem potvrdí osobně na prodejně, telefonicky nebo e-mailem cenu a termín dodání.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Zboží lze objednat následujícími způsoby:

 • osobně na prodejně,
 • telefonicky,
 • e-mailem,
 • prostřednictvím webového rozhraní.
 • Jakákoliv z výše zmíněných forem objednávek je závazná.
  Pro objednání zboží prostřednictvím webového rozhraní vyplní kupující objednávkový formulář internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • 3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a odeslání objednávky zavazuje kupujícího k úhradě objednaného zboží. O obdržení objednávky bude prodávající kupujícího informovat. Informace (potvrzení) o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky ze strany prodávajícího, pokud to v potvrzení není výslovně uvedeno. Přijetí objednávky proběhne automaticky po odeslání závazné objednávky kupujícím (jakmile bude tato prodávajícímu doručena).

  3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, nejasnost objednávky) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7 Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání závazné objednávky kupujícím. Následné potvrzení objednávky (rekapitulace) bude kupujícímu zaslána na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

  3.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu (popř. od objednávky odstoupit a kupní smlouvu tak zrušit), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně těchto obchodních podmínek).

  3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

  4. CENY, MOŽNOSTI PLATBY A DOPRAVA

  4.1 Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • online platba kartou / ComGate Payments, a.s.,
 • e-platba prostřednictvím internetového bankovnictví zvolené banky,
 • bezhotovostně předem - bankovním převodem na účet prodávajícího u České spořitelny 42222242/0800,
 • na dobírku při doručení zboží - hotovost přebírá od zákazníka přepravce, u společnosti PPL je možná i platba kartou,
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v prodejně prodávajícího.
 • 4.2 Kupující může volit mezi těmito způsoby dodání:

 • osobní odběr v prodejně prodávajícího: Obchodní pasáž budovy Filadelfie, areál BB Centrum, Želetavská 1525/1, Praha 4,
 • doprava prostřednictvím České pošty - Cenné psaní, Balík na poštu, Balík do ruky,
 • doprava kurýrem prostřednictvím PPL.
 • 4.3 Všechny uvedené druhy dopravy jsou zdarma.

  4.5 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

  4.6 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen u tohoto způsobu dodat objednané zboží před řádným a úplným uhrazením celé kupní ceny, vč. příp. dopravy.

  4.7 Prodávající následně dodá kupujícímu zásilku. Daňový doklad bude přiložen k zásilce nebo zaslán kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

  4.8 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.9 Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  4.10 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4.11 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

  4.12 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího na základě dodacích podmínek konkrétního dopravce.

  5. Dodací podmínky 1

  5.1 Zboží, které má prodávající skladem, je připraveno k dodání okamžitě po uhrazení objednávky kupujícím (popř. odeslání závazné objednávky v případě platby při doručení zboží).

  5.2 V případě zboží,které nemá prodávající skladem nebo zboží s pozdějším termínem odeslání/dodání zboží je takový termín dodání uveden přímo u nabízeného zboží v internetovém obchodě prodávajícího nebo je stanoven dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

  5.3 Obvyklá dodací lhůta je maximálně 30 dnů od odeslání závazné objednávky kupujícím. Jakékoliv případné odchylky ve lhůtě dodání sdělí prodejce kupujícímu e-mailem, případně telefonicky bez zbytečného odkladu.

  5.4 V případě odmítnutí převzetí zboží doručovaného prostřednictvím přepravce na základě závazné objednávky kupujícího z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

  6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  6.1 Kupující má právo v souladu s ust. 1829 a násl. zák č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

  6.2 Kupující dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • o dodávce zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • o dodávce zboží upraveného nebo vyrobeného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 • 6.3 Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to některým z komunikačních kanálů prodávajícího (telefonicky, e-mailem na adresu info@jk.cz popř. písemně na doručovací adresu sídla společnosti).

  6.4 Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ke stažení zde.

  6.5 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.

  6.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující nese v takovém případě veškerá rizika spojená s případným poškozením zboží či výběrem způsobu dopravy. Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nebude přijímat vrácené zboží z titulu odstoupení na dobírku.

  6.7 Adresa pro vrácení zboží je: Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 00.

  6.8 V případě odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy , a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti při vracení zboží kupujícím osobně. Prodávající vrací kupujícímu cenu zboží včetně ceny nejlevnějšího způsobu dopravy dopravy zboží ke kupujícímu (zvolil-li kupující doručení na dobírku, cenu dobírky prodávající nevrací). Cenu dopravy vraceného zboží zpět prodávajícímu hradí vždy kupující.

  6.9 Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, má prodávájíci nárok na náhradu škody odpovídající částce, o kterou bude muset ponížit prodejní cenu takto poškozeného zboží, pokud bude možné vrátit jej zpět do prodeje, popř. mu vznikne nárok na náhradu plné kupní ceny zboží, pokud charakter jeho poškození či opotřebení neumožní jej vrátit zpět do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6.10 Při výměně zboží z důvodu nevyhovující velikosti, nebo typu se postupuje jako u nové objednávky. Zásilka je zaslána kupujícímu za cenu případného doplatku (jde-li o zboží v rozdílné cenové hodnotě) + poštovného a balného (pokud není poštovné zdarma).

  6.11 Nedošlo-li ještě k převzetí zboží, je kupující oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do jednoho měsíce od jejího uzavření. Tím není dotčen nárok prodávajícího na nárok na opakované doručování nebo náhradu škody dle bodů 4.10 a 5.4 těchto podmínek.

  6.12 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:

 • objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh, který je dostupný pro prodávajícího, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího,
 • výrazným způsobem se změnila kupní cena, za kterou prodávající zboží nakupuje od dodavatelů a tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky,
 • po doručení závazné objednávky zjistí prodávající skutečnosti, které zakládají důvodné obavy, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.
 • V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován e-mailem nebo telefonicky a bude s ním dohodnut další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atd.).

  6.13 Pokud kupující již zaplatil část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet bez zbytečného odkladu, pokus se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak (např. na započtení zaplacené částky na koupi náhradního zboží).

  7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE

  7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (§ 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a pokud jste spotřebitelem také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

  7.2 Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím a trvá 24 měsíců, tj. 2 roky.

  7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

  7.4 V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během dvanácti (12) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

  7.5 Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

  7.6 Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na korespondenční adrese nebo e-mailové adrese info@jk.cz. Po obdržení zprávy o reklamaci bude prodávající kontaktovat kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu při řešení reklamace.

  7.7 Reklamované zboží kupující po dohodě doručí na adresu prodávajícího: Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 00 spolu s fakturou nebo jiným dokladem o koupi zboží a informacemi o reklamaci nebo vyplněným reklamačním protokolem (ke stažení zde). Prodávající nepřijme zboží doručované na dobírku.

  7.8 Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

  8. DORUČOVÁNÍ

  8.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele), není-li v těchto obchodních podmínkách nebo kupní smlouvě stanoveno jinak.

  8.2 Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
 • 9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  9.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem a mají pouze informativní charakter. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

  9.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních kupujících prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

  9.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

  9.5 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

  9.6 Nabídka produktů může být kdykoliv změněna. Prodávající vyvine přiměřené úsilí, aby zajistil aktualizaci svých webových stránek. Poskytované informace a specifikace jsou však určeny pouze pro informaci kupujících a mohou být změněny bez předchozího oznámení. Fotografie zveřejněné na webových stránkách bývají obvykle přesné, ale mohou mírně zkreslovat barvu, tvar i velikost.

  9.7 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  9.8 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  10.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webové stránce.

  11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  11.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu umístěného na webové stránce.

  11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Podmínky a typy užívaných souborů cookie jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu umístěném na webové stránce.

  12. POSTUP PRO ŘEŠENÍ SPORŮ A STÍŽNOSTÍ

  12.1 Prodávající doporučuje kupujícím, aby všechny stížnosti zasílali e-mailem na adresu info@jk.cz. V případě, že se nepodaří stížnost vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát-oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetová adresa www.adr.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 12.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2023  Registrační číslo na ÚOOÚ: 00045468

  Puncovní značky, které musí být součástí obchodních podmínek subjektu obchodujícího s drahými kovy.

  Tvorba zlatých šperků
  s vlastním designem
  od roku 1991

  ruční výroba
  i nejmodernější
  technologie

  Reprezentativní prodejna
  se zlatnickou dílnou
  a parkingem

  VYBÍREJTE Z DOMU
  ČI NA PRODEJNĚ

  bezpečně doručíme
  kamkoli v ČR i zahraničí

  Doživotní záruka
  a každé dva roky servis
  šperků jk zdarma

  Certifikáty pravosti
  a vysoké kvality

  Osobní zvýhodnění
  a novinky
  pro registrované

  Nemůžete se rozhodnout?
  Rádi Vám pomůžeme s výběrem

  Kontaktujete nás na e-mailu info@jk.cz
  nebo telefonu +420 241 091 761.
  Vše společně probereme nebo domluvíme osobní
  schůzku
  v naší prodejně a zlatnické dílně.

  Rezervovat termín
  engagement gift medal settings